ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning rörande cancersjukdomarna hos barn genom årliga bidrag av stiftelsens medel till angelägna forskningsprojekt. Stiftelsen äger även genom bidrag medverka till ändamålsenlig och angelägen spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga forskningsrön. Sistnämnt ändamål må fullföljas bland annat genom bidrag till vetenskapliga symposier och konferenser. För ovannämnda ändamål äger stiftelsens styrelse årligen ianspråktaga stiftelsekapitalets behållna avkastning enligt vinst- och förlusträkning för det förflutna räkenskapsåret enligt riktlinjer för stiftelsens verksamhet som skall fastställas av styrelsen. Företrädesvis bör dock avkastningen användas och koncentreras till endast ett forskningsprojekt om icke särskilda skäl talar däremot. Om det i enstaka fall bedömes angeläget att tillskjuta ytterligare medel för tillgodoseende av forskningsprojekt av synnerlig betydelse samt där ett framgångsrikt och nära förestående resultat skäligen kanförutses må även stiftelsens kapitalmedel ianspråktagas, dock årligen icke överstigande tio (10) procent därav, beräknat på behållningen enligt balansräkning för det förflutna räkenskapsåret. Föreligger alldeles speciella skäl och omständigheter må dock även denna övre gräns överskridas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mary Béves Stiftelse för barncancerforskning
Organisationsnummer:802015-9060
Adress:
  • J10:20, BioClinicum
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • 171 76 Stockholm
Telefonnummer:070-4841228
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS