ÄNDAMÅL

Utdelning, företrädesvis efter förslag av kyrkoherden för döva i Stockholm, till ekonomiskt stöd till och trivselfrämjande åtgärder för döva inom kyrkoherdens distrikt. En tiondel av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Därjämte skall vid disposition av samfonderna hänsyn skall tas till föreskrifterna för de i resp samfond ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig. För var och en av samfonderna skall uppläggas en donationsbok, innehållande förteckning över de fonder som ingår i samfonden, de för dem före sammanläggningen gällande föreskrifterna och stadgar för samfonden, samt att avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Manillaskolans samstiftelse 1
Organisationsnummer:802407-3325
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 härnösand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:443 788 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS