ÄNDAMÅL

Stiftelsen avser att främja fyra särskilda sinsemellan likvärdiga huvudsyften, nämligen dels fattigvård, sjukvård och kunskapsförvärv, dessa tre syften till förmån för Grimetons kommun, dels ock kristlig missionsverksamhet, på det sätt ifråga om samtliga syften, att ej några medel må användas för att göra inskränkning uti förpliktelser, som ändock lagligen åligger eller kan komma att åligga kommunen eller det allmänna. Sålunda må beträffande fattigvården avkastningen icke anlitas för att mildra kommunens fattigvårdsbörda. utan skall komma till nytta och glädje antingen sådana mindre bemedlade personer inom kommunen, som ej kunna räkna på allmänt understöd, eller också verkligen fattiga utöver den fattighjälp, som frånsett donationen kommun lagligen är skyldig att lämna. På enahanda sätt skall ifråga om sjukvården handräckning lämnas i de hänseenden, där sådant finnes nödigt eller önskvärt, och skyldighet från det allmännas sida ej ifrågakommer. Vidkommande kunskapsförvärv må efter enahanda grunder avkastningen utgå till främjande av kunskaper utöver vad det allmänna folkskolan med dess utveckling har att enligt lag lämna, vilket främjande kan ske vare sig genom anordningar inom församlingen eller såsom stipendium till någon begåvad, därav förtjänt studerande med hemort i Grimeton, företrädesvis sådan, som är född i Grimeton.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:802426-7455
Adress:
  • Varbergs kommun
  • 432 80 Varberg
Telefonnummer:0340-88000
E-post:ks@varberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 151 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS