ÄNDAMÅL

[…] till något underhålld för de Studerande af den Wessmanniske Nationen vid Kongl. Academien I Upsala, hällst dem som I Svåger- och Skyldskap mig kunna finnas förbundne, testamenterar Tjugutusende Daler Kopparmynt. Med hvilka 20 0000 Daler jag den anstallt gjör, att sielfva Capitalet blir efter min död ståendes på Kongl. Ständernes Banco I Stockholm för Academiens Räkning, och när Interesset […] efter Kongl. Maj:ts Banco Förordning gör årligen Nijehundrade Daler kopparmynt, kunna Tvänne Studerande deraf sig I så måtto betjena, att den förra njuter Sexhundrade och den senare Trehundrade Daler årligen. […] Dock måge min nu varande k Mans, Borgmästarens Holenii Barn och mine StiufSönder först detta Testamente och Stipendio njuta till goda, så länge de evertuera sig I Studier och bokliga konster, in till dess de blifva befordrade til något ämbete och beställning uti det andelige eller Verldslige Ståndet. Men efter min k. Mans dödelige frånfälle lembnar jag till Senatum Academicum i Upsala att handhafva, det mine Släcktingar, som till Studier sig hålla, och bäst pröfvas vara värdige att af ett sådant Stipendio få sig betjena, må ock det bekokmma. till yttermera visso hafver jag denne Förordning med egen hand och Signete bekräftat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:M Terseri stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3316
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS