ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning må bidrag beviljas till handikappade barn eller ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som på grund av sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag må utgå även till stiftelser eller ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja dylika barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden, eller till vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Vid svår invalidisering kan bidrag utgå som försörjningshjälp allt framgent oberoende av åldersgräns. Vidare kan bidrag utgå till föräldralösa, mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning med iakttagande av att bidraget i första hand skall användas till att hålla samman syskon i gemensamt privat fosterhem. Som förutsättning för utdelning av bidrag enligt ovan skall gälla att bidragsberättigad vistas i Sverige. Bidrag får inte avse åtgärd, vars bekostande åvilar stat eller kommun. Styrelsen skall till bevarande av kapitalet årligen avsätta ett belopp motsvarande minst 10% av upplupen avkastning sedan avdrag gjorts för administrativa kostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Organisationsnummer:843000-8253
Adress:
  • Kronborgsgatan 2 C
  • 252 22 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-21 70 19
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS