ÄNDAMÅL

a, Stiftelsen ska bidra till humanitär hjälp och utbildning såväl i Sverige som utomlands, främst i utvecklingsländer. Exempel på organisation som kan bli aktuell är Läkare utan gränser. b, Stiftelsen ska bidra till verksamhet till stöd för utsatta personer, såsom exempelvis kvinnojourer. c, Stiftelsen ska främja forskning, främst inom cancer. Exempel på organisation som kan bli aktuell är Cancerfonden eller Barncancerfonden. Vid bidrag till organisationer ska sådana prioriteras som har låga administrationskostnader. Fördelningen mellan ändamålen under a-c ovan får ske efter vad som bedöms lämpligt för respektive år. Stiftelsens bundna kapital skall utgöras av tillfört ursprungligt grundkapital om en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor. Utöver detta skall allt övrigt kapital, avkastning på kapital såsom exempelvis räntor och utdelningar, kapitalvinst, medel eller annan tillgång som förvärvas genom stiftelsens verksamhet som stiftelsen från tid till annan kan bedriva samt medel eller annan egendom som senare genom gåva eller på annat sätt tillförs stiftelsen utgöra fritt kapital såvida inte givaren föreskriver annorlunda. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas Stiftelsens fria kapital med beaktande av stiftelselagens krav på varaktighet. Styrelsen får besluta att viss kapitalisering av avkastningen på kapital, såsom exempelvis räntor, utdelningar, samt kapitalvinster, ska ske. Styrelsen ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål med beaktande av ovanstående. Styrelsen bör vid främjandet av stiftelsens ändamål eftersträva en så gynnsam skattesituation som möjligt för stiftelsen, dock utan att göra avkall på stiftelsens föreskrifter. Uppfyllandet av stiftelsens ändamål är alltid överordnat skattemässiga hänsynstaganden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Leif Wåhlins Stiftelse
Organisationsnummer:802480-7433
Adress:
  • Box 1133
  • 171 22 Solna
Telefonnummer:0709-519920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS