ÄNDAMÅL

Ändamålet enligt Kammarkollegiets beslut 2017-04-24: Ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av varje års nettoavkastning skall överföras till grundkapitalet, och resten, som alltså motsvarar åttio (80) procent av den årliga nettoavkastningen, skall, åtföljd av ett på ett för ändamålet lämpligt sätt utformat diplom, en (1) gång varje år utdelas såsom belöning, erkänsla och moralisk uppmuntran till en (1) (eventuellt flera) vid utdelningstillfället inom Rättviks sockens nuvarande gränser (en aktuell karta bifogas) sedan minst fem (5) år tillbaka mantalsskriven och bosatt kvinna, som, med för henne själv avsevärda klart påvisbara ekonomiska eller över huvudtaget materiella uppoffringar (de känslomässiga eventuella uppoffringarna kunna icke mätas eller bedömas av utomstående, och dessa eventuella känslomässiga uppoffringar få därför icke tillmätas något avseende vid bedömningen) såsom direkta följder därav, ” omhändertagit”, med eller utan föregående vigsel, sammanlevt med, vårdat och helt övertagit ansvaret för i första hand en i obotligt ledgångsreumatism (poly arthrit) obotligt kroniskt sjuk, mycket svårt deformerad och invalidiserad samt ständigt sängliggande man, vilken alltså är i behov av ´hjälp vid sängen´ med de flesta behövliga och naturnödvändiga förättningar och i andra hand en kroniskt sjuk och invalidiserad man vilken alltså är i behov av vård och hjälp i den allmänna dagliga livsföringen. I princip skall icke belöning utdelas för ett förhållande, vilket redan har upphört vid utdelningstillfället. Undantag från denna regel får dock göras en (1) gång (oavsett vad hon eventuellt tidigare än under de två (2) senaste åren, räknat från utdelningsdagen, erhållit) för varje förhållande, om förhållandet upphört under utdelnings-kalender-året eller under därförut näst föregående kalenderår, och förhållandet upphört på grund av mannens död, utan att denne, mannen, dessförinnan nödgats vistas på anstalt. Ett förhållande, vilket upphört genom att mannen förts till anstalt, får alltså icke belönas under några som helst andra omständigheter, än om även kvinnan blivit intagen på anstalt för varaktig anstaltsvård, och belöning får i ett sådan fall utdelas endast en (1) gång till en och samma kvinna, dock oberoende av vad hon eventuellt tidigare erhållit. Hinder föreligger icke, för att en och samma kvinna skall komma ifråga såsom mottagare av belöning under flera år, om hon uppfyller de stipulerade villkoren. Dock skall varje tidigare mottagen belöning belasta mottagaren med ett visst antal ” minuspoäng”, till vilka minuspoäng hänsyn skall tagas vid bedömningen av, vem som skall eller icke skall erhålla belöning, om det vid ett och samma utdelningstillfälle finnes flera kvinnor, vilka uppfylla villkoren för erhållande av belöning från stiftelsen. Skulle ingen enda kvinna uppfylla villkoren för erhållande av belöning från stiftelsen, skall även följande tilläggsvillkor vara gällande: Om hädanefter under något utdelningsår ingen enda kvinna inom Rättviks sockens nuvarande gränser skulle uppfylla de i grundvillkoren i paragraf 9 stipulerade villkoren för erhållande av belöning från stiftelsen skola under sådana år, men endast under sådana år, utdelningsbeloppen användas för belöningar till sådana personer, kvinnor eller män, vilka uppfylla de i paragraf 9 stipulerade grundvillkoren, med undantag för att dels kan belöning erhållas av såväl män som kvinnor, och detta oavsett om de av dem ´omhändertagna´ personerna äro av motsatt kön, än de ´omhändertagande´ själva äro eller icke, dels utgör släktskap emellan de ´omhändertagande´ och de ´omhändertagna´ icke något hinder för erhållande av belöning från stiftelsen. Dock förutsättes givetvis att ”omhändertagandet” förorsakat de ”omhändertagande” avsevärda klart påvisbara ekonomiska och materiella uppoffringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Einar Perjons stiftelse
Organisationsnummer:183205-9073
Adress:
  • Per Hallonquist
  • Ribegatan 26
  • 164 45 KISTA
Telefonnummer:072-574 62 79
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 008 246 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS