ÄNDAMÅL

Att, på sätt nedan närmare anges i Södertälje främja kyrkans och den högre undervisningens verksamhet samt stödja vissa åldringsvårdsintressen. Av den behållna avkastningen för varje år skall efter styrelsens bestämmande minst tio procent läggas till kapitalet. Därutöver må som en gärd av tacksamhet mot stiftaren avsättas erforderligt belopp för underhåll av stiftarens och hans familjs grav på Tveta kyrkogård. Vad därefter återstår utgör nettoavkastningen. Av nettoavkastningen skall för användning , som nedan sägs, tjugo procent överlämnas till sociala centralnämnden i Södertälje, fyrtio procent ställas till förfogande för kyrkoherdarna i Södertälje-Tveta, Östertälje och Västertälje pastorat och återstående fyrtio procent ställas till förfogande för rektorerna vid Tälje- och Västergårdsgymnasierna i Södertälje. Styrelsen bestämmer varje år hur den kyrkliga andelen och gymnasieandelen skall fördelas mellan pastoraten respektive gymnasierna. Andelsbeloppen skola utbetalas till vederbörande den 1 maj varje år. Den till socialnämnden utgående andelen av nettoavkastningen skall efter dess bestämmande användas till att bekosta extra förplägnad och lämplig underhållning vid en eller flera särskilt anordnande festligheter varje år för pensionärerna å kommunens socialvårdsinrättningar. Varje pastorats andel skall enligt kyrkoherdens disposition och under hans kontroll användas för främjande av frivilligt kyrkligt arbete, företrädesvis bland barn, ungdom, sjuka och gamla. Vardera gymnasieandelen skall enligt rektorns disposition användas dels för inköp och underhåll av särskilt undervisningsmaterial av beskaffenhet att anslag därtill icke utgår av allmänna medel, dels till stipendier åt elev som drabbats av svårare sjukdom, invaliditet eller liknande, dels ock för hjälp åt förutvarande elever till fortsatt utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landshövdingen Friherre Eric Lovisins Stiftelse
Organisationsnummer:815600-3538
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS