ÄNDAMÅL

Fondens avkastning ”skall få tagas i anspråk i första hand för sådana uppgifter som inköp av konstverk eller andra museiföremål, inredning eller omgestaltning av någon del av museet, utgivande av vetenskaplig eller annan publikation vid sidan av museets årsbok, stöd åt undersökningar eller forskningar rörande landskapets historia, företagna av museet eller i samarbete med detta, åtgärder till skydd för kulturhistoriska byggnader m m inom landskapet eller annan kulturvårdande gärning av betydelse. Om exceptionella förhållanden så kräva, skall utöver fondens avkastning jämväl medel ur fonden kunna tagas i anspråk för uppgift av ovan nämnt slag som är av den art eller storleksordning att den icke kan bestridas av upp till två års sammanlagda avkastning. För sådant utnyttjande av fondens medel kräves styrelsebeslut med 2/3 majoritet. Det bör dock vara styrelsen angeläget att bibehålla fonden vid dess ursprungliga värde.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landshövding A. Westlings stiftelse
Organisationsnummer:873202-4552
Adress:
  • Värmlands Museum
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-14 31 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 644 325 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS