ÄNDAMÅL

[…] Fondens avkastning skall med iakttagande av vad nedan sägs i första hand användas till belöningar åt sådana kvinnliga elever vid Gotlands läns folkhögskola och Drottning Desiderias arbetsskola, som visat sig besitta särskild skicklighet i vävning eller annan framställning av gotländska hemslöjdsalster. Belöning skall från och med år 1949 utgå med ett belopp av lägst 25 kronor till vardera skolan, dock med beaktande av att av fondens avkastning varje år i all framtid minst 1/10 skall läggas till kapitalet. Dessa belöningar skola utgå till dess fondens avkastning, sedan 1/10 avsatt till kapitalet, uppgår till sådant belopp, att vardera skolan kan erhålla 50 kronor, att fördelas enligt skolans förslag antingen i två belöningar på 25 kronor vardera eller en belöning på 50 kronor. Från och med varje tidpunkt , då fondens avkastning vuxit till så stort belopp, att denna efter fondavsättning uppgår till 150, 200, 250, 300, 350 respektive 400 kronor, skall vardera skolan äga att för belöningsändamål årligen disponera ytterligare 25 kronor eller sålunda i en framtid högst 200 kronor. Ej må belöning utgå med lägre belopp än 25 kronor. Skulle vid någon av skolorna ett år icke finnas någon elev, som kan anses tillräckligt förtjänt av belöning eller sådana elever icke finnas till det antal, som tillgängliga belöningar medgiva, skall på så sätt icke disponerat belöningsbelopp läggas till fonden. Skulle någon av de ovannämnda skolorna upphöra med sin verksamhet, skall densamma tillkommande belöningsmedel överlämnas till Gotlands läns Hushållningssällskap att användas för beredande av utbildning i gotländs hemslöjd åt därav förtjänta. Då fondens avkastning, efter avsättning av 1/10 till kapitalet, uppgår till 450 kronor, skall för framtiden, sedan skolorna eller, om någon av dessa upphört, hushållningssällskapet erhållit sammanlagt 400 kronor, det överskjutande beloppet överlämnas till hushållningssällskapet för ändamål som ovan nämnts. När ändring inträdeer i fråga om storleken av det årliga belopp, som får disponeras för belöningsändamål, skall meddelande därom lämnas vederbörande genom styrelsens försorg. Sedan förslag av vederbörande skola eller hushållningssällskap upprättats beträffande vilken eller vilka som ansetts böra komma i åtnjutande av belöning, skall fondens styrelse härom underrättas med angivande jämväl av de grunder efter vilka förslaget uppgjorts, varefter styrelsen till vederbörande skolas föreståndare eller i förekommande fall till hushållningssällskapet omedelbart utbetalar av styrelsen godkända belöningsbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landshövdingskan Anna Nylanders belöningsfond
Adress:
  • Länsstyrelsen Gotland
  • Visborgsallén 4
  • 621 85 Visby
Telefonnummer:010-223 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS