ÄNDAMÅL

Kungl Kommerkollegii 1 , här nedan kallad ”fonden”, har till ändamål att bereda medel till understöd åt befattningshavare hos Kollegium, som under ekonomiskt betryck på grund av sjukdom eller eljest kommit i sådant läge, att bistånd med hänsyn till föreliggande omständigheter prövas vara särskilt behjärtansvärt. För att kunna komma i åtnjutande av understöd från fonden skall befattningshavare under minst sex månader hava innehaft anställning hos Kollegium såsom extra ordinarie tjänsteman, ordinarie tjänsteman eller som tjänsteman å extra stat i motsvarande ställning. I undantagsfall, och i den mån fondens huvudändamål att bereda understöd åt hos Kollegium mera fast anställda befattningshavare prövas därigenom icke eftersättas, må likväl understöd lämnas även åt sådan extra befattningshavare inom verket, som under jämförelsevis lång tid varit anställd i verket, eller åt sådan f.d. befattningshavare hos kollegium, som ovan nämnts, dock i senare fallet endast i samband med eller inom sex månader efter anställningens upphörande, så ock åt änka och barn till avliden befattningshavare, som i andra stycket nämnts. För varje kalenderår må för i § 1 angivet ändamål samt för bestridande av nödiga kostnader för fondens förvaltning användas allenast under det näst föregående året upplupen ränta och hälften av de under samma år influtna bidrag, med vilka ej förbundits särskilt däremot stridande villkor eller beträffande vilka fondförvaltarna icke beslutat, att tillskottet skall kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kungl Kommerskollegii 1 novemberstiftelse
Organisationsnummer:802480-8258
Adress:
  • Box 6803
  • 113 86 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS