ÄNDAMÅL

Jag [Johan Mazer] förordnar härmed att jag åt Kongl. Musikaliska Akademien i Stockholm testamenterar, gifver och förärar ej mindre alla mina musikaliska instrumenter, alla mina musikalier utan undantag, notställare, stråkar och hyllor, än äfven kontant Fyra Tusende (:4,000:) Riksdaler Banco, under vilkor att Kongl. Akademine täcktes så föranstalta, att, bland Stockholms respektive Musik-Amateurer och Konstnärer bildas ett quartett-sällskap, för att, under vintermånaderne, en gång i veckan, i Kongl. Akademiens lokal, spela quartetter och kammarmusik, mot en afgift af åtta skillingar banco för gången af hvarje Ledamot i detta sällskap, som eger själf bestämma sina stadgar, i hvilka jag skulle önska att få infördt ett förbud mot bjudandet av spirituosa. Angående dispositionen öfver det åt Kongl. Musikaliska Akademien anslagne kapitalet, som jan anhåller att Kongl. Adademien må hålla under sin vård och redovisning, är min önskan att detsamma utlånas mot säker inteckning i stenhusegendom uti Stockholms Stad, ej öfverstigande halfva brandförsäkringsvärdet, och att räntan användes endast till förmån för det nyssomförmälda qvartettsällskapet; förutsättande jag äfven att Kongl. Akademien låter årligen upprätta inventarium öfver de af mig åt Kongl. Akademien testamenterade musikalier och instrumenter, hvilka äro alla med mitt sigill försedde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Mazers Stiftelse
Organisationsnummer:802477-8014
Adress:
  • Mazerska Kvartettsällskapet
  • Kungliga Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-338734
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS