ÄNDAMÅL

[…] Till Upsala Kongl. Academie ett Stipendium för en fattig, välartad, skicklig och nykter Studerande Yngling i Uplands Nation af Militaire Ofrälse-Ståndet från Uplands Kongl. Regimente eller någon af min eller min aflidna Hustrus slägt: och i händelse inom dem icke någon skicklig finnes, äger Consistorium Academicum sjelf pröfva och antaga en skicklig Stipendiat av Civil- Bonde- Torpare- eller handtverkares Barn på landet; men ingalunda Präst Son, hälst detta stånd är i allmänhet bättre lönte än andra stånd, att de utan känning, om de hushålla, kunna gifva sina Barn anständig upfostran: Stipendiaten undfår af räntan […] uti Trenne år om han icke tager Graden; men om han tager Graden, uti fem år, då han tillika Promotionsåret får upbära 4/5 delar af i behåll varande interesse på de fem förflutne åren; att Stipendii-Fonden småningom under framtiden kan förhöjas efter Herrar Professorers godtfinnande genom Resolution uti Faculteten, at Stipendiaten framdeles kan undfå någon tillökning i hvarje Termin; han bör under Stipendii-tiden alla Terminer vistas vid Academien, bevista upropen och flitigt studera alla vetenskaper, i synnerhet Moral, Philosophie, Mathematique, Lagfarenhet, Naturkunskapen och något Läkarevetenskapen, om han ämnar sig till Militair.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Walters stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3407
Adress:
  • Uppsala Alademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS