ÄNDAMÅL

[…] gifva til Kongl. Academien i Upsala, såsom stadigvarande Stipendii Fond […] hvaraf årliga Räntan kommer at utdelas åt tvänne Studerande, hälften vid Midsommars tiden, och den andra hälften vid Jultiden, med följande villkor: […] 2:do Studerande af Östgötha Nation, som icke äro Magistrar, komma at åtnjuta detta Stipendium. Hvarföre då anslag sker til detta Stipendii ledighet, och Studerande af denna Nation sig dertil anmäla, så behagar Inspector Nationis, sedan Curatorernes tankar om de Sökandes beskaffenhet blifvit inhämtade, i Consistorio Academico gifva tilkänna de Sökandes vilkor och torftighet, samt upförande i lefnad och skicklighet i Studier, då genom omröstning, Consistorium Academicum täcktes utvälja den skickligaste och tillika bäst behöfvande, til Stipendiat. 3:tio Uti trenne års tid få Stipendiaterne nyttja detta Stipendium: då en annan i hvarderas ställe, efter föregående punct, tillsättes; dock bör ingen komma i åtnjutande häraf, som icke åtminstone fyllt sine Sjutton års ålder. 4:to Desse Stipendiater skola altid under Terminerne eller Läse-tiden vistas vid Academien och i akt taga de skyldigheter vid Examina och Uprop, m.m., som för de Stipendiater stadgade äro, hvilka Consistorium Academicum tilsätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J P Sleincours stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3175
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS