ÄNDAMÅL

a) Stiftelsen har som övergripande ändamål att finansiera stipendier för att ge barn möjlighet till grundläggande skolgång.I en första fas kommer stiftelsen att fokusera på att möjliggöra skolgång för barn i Nepal. Möjlighet till stipendier för skolor i andra länder avses att inkluderas vid senare tillfälle. En skola som har möjlighet att söka stipendier ifrån stiftelsen till barns skolgång benämns ”Stipendieskola”.b) För att ha möjlighet att bli antagen som en stipendieskola skall följande krav vara uppfyllda:i. skolan måste ha minst en vänskola i ett annat land med vilken ett aktivt utbyte skall ske mellan barnen i de två skolorna. Med aktivt utbyte menas exempelvis brevväxling, gemensamma projekt eller annat som innebär internationellt aktivt utbyte av erfarenhet eller intresse mellan skolornas elever;ii. skolan skalll årligen uppvisa dokumentation som utvisar att det barn som fått stipendiet tar del av undervisningen på skolan;iii. skolan skall årligen uppvisa dokumentation på att ett aktivt utbyte har skett mellan skolan och dess vänskola;iv. skolan skall acceptera att representanter för stiftelsen besöker skolan för att utröna huruvida skolan uppfyller de krav som stiftelsen ställt upp. Skolan skall vid dessa besök vara representanterna behjälpliga och uppvisa önskad dokumentation; ochv. skolan måste också visa att fysisk och psykisk aga samt diskriminering inte förekommer på skolan.c) I det fall en skola under en sammanhängande period på två år inte uppfyller ovan krav gällande att aktivt samarbete med vänskolor kommer inga nya stipendier utfästas till skolan och skolan skall därmed inte anses utgöra en Smileschool. I den mån stiftelsen bedömer det rimligt kommer dock de barn som för tillfället får stipendier att få fortsatt stöd för att slutföra sin utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile
Organisationsnummer:802426-2662
Adress:
  • Christina Peters
  • Rektor Brunos väg 3 B
  • 193 31 Sigtuna
Telefonnummer:0733-87 88 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS