ÄNDAMÅL

Enligt Testatoris eget förordnande bör den ena Stipendiaten vara inskrefven i Uplands, och den andra i Södermanlands Nation, undantagandes om någon slägtinge är född i annat Stift, då det iakttages, som stadgas i §. 4. Den, som skall erhålla detta Stipendium, bör hafva fyllt Sexton år, samt vara känd för Gudsfruktan, Dygd och Flit. Att detta må utrönas, täktes Herr Inspector i den Nation, hvaruti Stipendiaten söker, examinera dem om sig dertill anmäla. Detta gäller äfven om dem, hvilka som slägtingar dertill äro berättigade i följe av §. IV, V. Om någon af Sal. Bruks.Predikantens LINDELII Svärfaders, afledne Probsten BOIJES efterkommande anmäler sig till detta Stipendium, tillkommer densamma förmonsrätt dertill i Uplands Nation, uti hvilken han således bör vara inskrefven, om han är född i detta Stiftet. Men i annan händelse kan han väl icke förlora sin rätt, fastän han vore född i något annat Stift.På samma sätt om någon af Sal. Bruks.Predikantens LINDELII egen anhörige skulle söka detta Stipendium, bör han framför andra befordras dertill i Södermanlands Nation. Men om han är född i något annat Stift iagttages §. IV.Som detta Stipendium ej är så stort, att Stipendiaten dermed kan uppehålla sig vid Academien hvarje Termin, så tillåtes honom, att, en Termin om året, vistas derifrån; allenast han i början efter Stipendii undfående 2:ne Terminer å rad varit vid Academien närvarande. Och bör han, så ofta som han sig der infinner, vara tillstädes och bevista Stipendiaternes vanliga upprop, Disputationer och Examina, som anställes med Alumnis Magnatum & Privatorium, och således qvarblifva till Termins slut. Men hvarje gång omständigheter nödga honom att vara frånvarande, skall han dertill anmäla sig hos Herr Inspector Nationis.Hvarje Stipendiat kommer att åtnjuta Tjugu Riskdaler Specie årligen i Fem år, hvaraf hälften af mig utbetalas vid hvarje Termins slut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:I. Lindelii stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2664
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS