ÄNDAMÅL

Länge omtänkt, […], äfven anordna en Summa til förmån för Medellösa Studerander af Småländska Samhället, vid Upsala Academie eller om studenten innehar behörighetsgrundande examen från Uppsala universitet, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. At Capitalet altid hålles frukbart till Sex för Hundradet, samt hela årliga räntan deraf, under Tu (2:ne) års tid, lemnas till underhåll, och, få vida ske kan, til inköp af de, til Studium Theologicum hörande, angelägnaste Böcker, åt en sådan Theologiae Studiosus, som förut har stadigt, i Fyra år bevistat alla Lectionerna i Wexiö Gymnasium, undfått godt bevis derom af Rector Gymn. och varit Student företrädesvis minst Try år, eller i Tu (2:ne), om han då redan uppnått Tjugu Tu (22) års ålder, eller m era, är väl fallen för Studier, med flit idkar Präste-Studier, företrädesvis ärnar tjena i Wexiö Stift, och är Gudfruktig, skicklig och dygdig, är Bonde- eller i brist deraf Präste-Son, från Wexiö Stift, samt dessutom ej sjelf äger de medel och utvägar, som fordras til dess Studeriers fullkomnande: och må detta understöd icke användas til absolverande af Philosophiska Cursen, utan på Theologiska yrken: hvarföre en sådan Legatarius, under de 2:ne åren, han detta Legatum innehafver, måste flitigt bivista Theologiska, helst Exegetiska Lectioner, samt, under samma tid, årligen, vid ett Nationens Sammanträde på Academien, hålla en Latinsk Oration eller Commentation, uti Exegesi Sacra, lämpad till Theologiam Moralem: hvilka 2:ne Wettenskaper i synnerhet , han måste tillika lära sig, utur goda Auctorers Skrifter, såsom nu för tiden, den förra av Mori, Rosenmülleri Sch. in N. T., Schlesneri, Hezels m. fl. samt den sednare , om icke af Mosheims ochh Millers stora Verk dock af Mori, Crusii, Reinhardt eller Dylikas Moral – Theologier, och likväl icke åsidosätta en sunf Dogmatik, som af Mori Comment. in Epit. D. Storrs Verk, och Ernesti af D. Almquist illustrerade Theses, synes kunna inhämtas. Föreskrifterna i oförmälda gåvobrev icke utgöra hinder för att ifrågavarande stipendium tilldelas teologie studerande, som ej studerat vid gymnasiet i Växjö, dock under förutsättning att han i övrigt uppfyller de stadgade villkoren för stipendiets erhållande; skolande emellertid företräde till stipendiet tillkomma den, som studerat vid nämnda gymnasium, och främst den, som därstädes under fyra år i följd bedrivit studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H Sjögrens stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3167
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS