ÄNDAMÅL

Särskildt hänseende til Svenska Språket, Vitterheten och Historien. Detta årliga understöd må tillfalla, framför alla, sådane Ynglingar, hvilka, genom en lycklig böjelse för dessa yrken, lemna hopp, att deri med framtiden utmärka sig. Då alt vittnar om den framledne store Konungens omsorger äfven för Sråkets förädling, Svenska Snillets uppmuntran och Svenska namnets ära, smickrar man sig, at på sådant sätt hafva träffat en öfverensstämmelse med åtminstone en af dess visa och Nationen nära rörande afsigter. Under förmodan och förutsättning att Konungens AllerNådigste bifall til et vilkor af sådan beskaffenhet, åligger den, som tvenne år innehaft detta Stipendium, at under det tredje året af dess åtnjutande, hålla, efter et af Inspector Stipendii utfärdat Program på den större Lärosalen et offentligt Tal til Konung GUSTAF III:s åminnelse. Innehafvarna af detta Stipendium må på sådan grund, redan efter Femtio års förlopp ifrån olycksåret 1792, frikallas från detta dem intill denna tid åliggande villkor, utan at det därigenom underlåter at fortfara såsom et Stipendium i Vitterheten och Historien. Jämte hvad således åligger Stipendiaten i anseende til Talets hållande, bör han tillika framgent årligen göra samling af alla slags materialer, tryckte och otryckte, til Konung Gustaf III:s Historia; hvarvid Historarium Professoren, som borde tänkas åtaga sig att vara Inspector Stipendii, och i sådan egenskap äger rättighet, at vid timad ledighet hos Svenska Academien upgifva en eller annan skickelig Studerande, låter benäget meddela sina råd och föreskrifter, samt leda Stipendiaten i sådan ordning vid samlandet, at det viktiga ändamålet må vinnas, och framtida Författare underlättas uti sin berömliga möda, att gifva efterverlden upplysta begrepp om denne Konungs vidsträckta afsiger samt odödeliga förtjenster. Til upnående af et sådant ändamål, anhålles, at de samlingar, som göras, årligen den 1:sta Junii så aflemnas till Academiska Bibliotheket, för at därstädes uti serskild afdelning förvaras; då Stipendiaten är skyldig, att tillika aflemna 2:ne exemplar af fullständig förteckning på de anteckningar, skrifter och handlingar m.m. som för det året blifvit samlade, af hvilka det ena exemplaret quarblifver vid Bibliotheket, men det andra återställes, af Bibliothekarien quitterad, til Stipendiaten, som ej får lyfta Stipendii medlen förr, än han det samma uti Academie Contoiret företer, och quarlemnar såsom verification. Det vid Bibliotheket blifvande exemplaret afskrives uti en dertil inrättad Bok, hvilken blifver Inventarium öfver denne collection, och af hvilken Stipendiaten kan, uppå gjord anhållan, vid Bibliotheket vinna underrättelse om de handlingar m.m. som uti samlingen redan finnas. Skulle Stipendiaten åstunda, at på tvänne Terminer, nämligen uti Decembris och Junii månader lyfta Stipendium, så må, vid hvarje sådan upbörd, den för halfva året gjorde samling, jämte förteckning däröfver, på sätt redan föreskrifvit är, af honom vederbörligen aflemnas til Bibliothekarien, som meddela quitto. De Stipendiater, hvilka utmärka sig genom nitiskt bemödande at fullgöra denna samlings skyldighet, böra få göra sig hopp om förlängning av Stipendii åtnjutande et eller flere år öfver den utsatte tiden; enär de kunna förete Inspectoris och Bibliothekariens förord, vid hvilket samlings-förteckningar för den sökandes redan åtnjute Stipendii år böra följa; äfvenom öppen försumlighet uti samlandet bör värka til förlust af Stipendium, innan den utsatte tiden til ända gått, då sådant vederbörligen af Inspector och Bibliothekarien anmäles. Så vida kostnad vid en slik samling icke kan undkommas; så anslås en sjettedel af inflytande räntor at utgöra en cassa som förvaltas af Bibliothekarien, hos hvilken Stipendiaten har at anmäla de inköp eller utgifter, dem han anse nödige, men hvilka dock komma at pröfvas af Inspector och Bibliothekarien, hvilken sednare för medlen uti Bibliothekets årliga räkningar visar redo. Af desse Herrar begäres också den benägenhet, at de icke allenast emottaga och införlifva med denna samling alla hit hörande skrifter och handlingar, som enskilde kunna erbjuda, utan ock på alt möjligt, fått uppmuntra och tilstyrka vältänkande Medborgare, at bidraga til ofta berörde samlings förökande. Hvad sålunda är föreskrifvit om collectionen för Konung Gustaf III:s historia, bör äfven gälla om vår nu regerande Aller Nådigeste Konungs, Konung GUSTAF ADOLPHIS och dess Höga Efterträdares Historier, för hvilka Stipendiaten i alla tider skall hafva en dylik samlings-skyldighet. Denna förbindelse hos Stipendiaten, at utvidga samlingarna äfven utom GUSTAF III:s Tidehvarf, vidtager dock icke förr, än efter hvarje Konungs dödliga frånfälle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustavianska stipendiestiftelsen
Organisationsnummer:817604-2359
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04  UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS