ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska forskningen och därtill hörande utbildning genomatt upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid vid Stockholms Universitetatt utdela stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatikatt utdela bidrag avseende ett begränsat forskningsprojekt inom ovan nämnda områdenI undantagsfall och då statliga och andra anslag ej täcker kostnaderna för förvärv av synnerligen märkliga föremål till statssamlingarna (nuvarande Kungliga Myntkabinettet) må bidrag lämnas för inköpet.Bidrag till professuren i numismatik och penninghistoria må utgå endast intill dess Stockholms Universitet inrättar en ordinarie professur i numismatik och penninghistoria. Stipendier må utgå till ett belopp som totalt mosvarar fyra års heltidsstudier. Bidrag till vissst forskningsprojekt må ej utgå under längre tid än tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik
Organisationsnummer:802007-6637
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 745 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS