ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska forskningen och därtill hörande utbildning genom att upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid vid Stockholms Universitet att utdela stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik att utdela bidrag avseende ett begränsat forskningsprojekt inom ovan nämnda områden I undantagsfall och då statliga och andra anslag ej täcker kostnaderna för förvärv av synnerligen märkliga föremål till statssamlingarna (nuvarande Kungliga Myntkabinettet) må bidrag lämnas för inköpet. Bidrag till professuren i numismatik och penninghistoria må utgå endast intill dess Stockholms Universitet inrättar en ordinarie professur i numismatik och penninghistoria. Stipendier må utgå till ett belopp som totalt mosvarar fyra års heltidsstudier. Bidrag till vissst forskningsprojekt må ej utgå under längre tid än tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik
Organisationsnummer:802007-6637
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 745 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS