ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, […] skall intill ett belopp av tjugofemtusen (25.000) kronor i lika delar utbetalas till innehavarna av professurerna i civilrätt, processrätt och straffrätt vid Kungl. Universitetet i Uppsala att tillfalla dessa innehavare utöver de löneförmåner, som tillkomma ordinarie professor vid Universitetet. [—] Syftet med donationen är att främja vetenskaplig forskning och författarverksamhet. [—] Den del av avkastningen, som icke åtgår för ovan angivna ändamål, skall av Universitetet överlämnas till Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien inom sex månader från årets utgång för att av denna användas på sätt […] här nedan sägs. [—] I detta fall skall gälla, att när den årliga avkastningen […] uppnår en storlek av minst sexton tusen (16.00) kronor, skall den av Akademien användas till att bringa Uppsala Domkyrkas interiör i ett skick som mera överensstämmer med dess karaktär och äldre utseende, enligt en av Riksantikvarien J. S. Curman i Maj 1926 upprättad ”P.M. rörande Uppsala Domkyrka” […] och föreskriver jag såsom villkor för donationen, att den icke må användas till bekostande av rent praktiska anordningar, som anses nödvändiga för kyrkans användande såsom gudstjänstlokal eller till andra direkta underhållsåtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:G Huselius stiftelse
Organisationsnummer:817604-0692
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS