ÄNDAMÅL

1. Det direkta och uteslutande ändamålet med stiftelsen är att stödjaa) djurskydd,b) vetenskaplig forskning kring djurskydd,c) skydd av natur och miljö liksom information av allmänheten i samband med djurskyddsfrågor,d) information och utbildning i syfte att skapa medvetenhet kring a) – c).2. Stiftelsens ändamål ska huvudsakligen uppnås genom genomförande av projekt specificerade nedan och/eller genom stöd till dessa projekt syftande till att hjälpa behövande djur. Så långt som de finansiella möjligheterna gör det möjligt kan stiftelsens syfte uppnås genom:a) Informationsmöten och utbildningsåtgärder. Särskilt framtagande och spridning av utbildningsmaterial, cirkulär, nyhetsblad och tidningar i syfte att sprida tankarna bakom djurskydd,b) Andra kampanjer syftande till att informera allmänheten om människans etiska ansvar gentemot djur.c) Vetenskapliga konferenser, särskilt specialiserade konferenser, såväl som vetenskapliga forskningsprojekt kring djurskydd, särskilt inom områdena boskapsskötsel, husdjur, bevarande av arter, viltbiologi, liksom det generella avskaffandet av djurförsök och utveckling av alternativa metoder.d) Att anslå medel till och arrangera forskningsprojekt, framtagande av vetenskapliga utvärderingar samt publicera egna och tredje parts resultat av detta, särskilt inom områden nämnda under c).e) Säkerhet och skydd av den naturliga miljön för utrotningshotade arter, särskilt genom uppfödning, stöd, inhysande och slutligen utplacering i dessas naturliga miljö.f) Framtagande av, handhavande av samt stöd till djurskyddsprojekt. g) Säkerhet och skydd för hemvist för utrotningshotade djur, särskilt i samband med sådana projekt som beskrivs under e).3. Ändamålet för stiftelsen är uteslutande anskaffandet av medel för att stödja djurskydd. Detta kan även ske genom att överföra medel till andra organisationer för att stödja djurskydd, såväl inom landet som utomlands. Detta gäller huvudsakligen ”FOUR PAWS” – organisationer i andra länder och särskilt ”VIER PFOTEN International – gemeinnützige Privatstiftung”. Överföring av medel till utomstående sker endast om mottagaren garanterar att årligen, senast fyra månader efter årets slut, inkomma med detaljerad redovisning av användningen av de mottagna medlen. För det fall mottagna medel inte har använts i enlighet med stiftelsens ändamål eller om rapport inte inkommit kommer ytterligare överföringar omedelbart stoppas och om nödvändigt kommer redan överförda medel att krävas i retur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:FYRA TASSAR – Insamlingsstiftelse för djurskydd
Organisationsnummer:802426-6218
Adress:
  • Thomas Almendal, Svalner Skatt & Transaktion
  • Smålandsgatan 16
  • 111 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-528 01 276
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS