ÄNDAMÅL

§4. Av nämnda fonds ärliga avkastning skall en pension av femhundra (500) kronor tillfalla min kusins sonson förenämnde Leonid Fleetwood under hans livstid och därefter hans bröstarvingar, så länge någon av dem lever. §5. Återstående avkastningen ävensom den i punkt 4 nämnda pensionen, därest den i händelse av dödsfall ej kommer att utgå, skall delas i två lika årliga pensioner, varav den ena skall tillfalla min syster förenämnda Friherrinnan Jacqueline von Koch under hennes livstid och den andra tillfalla min likaledes förenämnde brorson Friherre Georg Fleetwood under hans livstid och hans bröstarvingar, så länge någon av dem lever. §6. Blir pension ledig utan att någon är berättigad till densamma, skall den pension, som först blir ledig, såsom stipendium tilldelas manlig eller kvinnlig ättling av familjen Fleetwood, som fyllt 15 År, såsom studie- och uppfostringshjälp; och skall stipendiat äga rätt att innehava stipendiet till dess två år förflutit efter det han avslutat sina studier vid skola, högskola eller militärläroverk, dock icke längre än till dess han fyllt 25 år, med rätt för Riddarhusdirektionen, därest denna skulle finna lämpligt, att bevilja stipendiat rätt att behålla stipendiet längre tid, dock högst till dess han fyllt 30 år. När den andra pensionen blir ledig, skall den tilldelas gift eller ogift kvinnlig medlem av familjen Fleetwood, som antingen är sjuklig eller uppnått en ålder av minst 50 år. Skulle ovannämnda släkt dö ut och de i denna punkt gjorda förordnanden sålunda ej kunna utföras, skall Riddarhusdirektionen äga bestämma om användningen av den årliga avkastningen, med bestämmelse dock, att understöd från fonden utgå till medlem av i Sverige introducerad adlig ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fröken Mathilde Fleetwoods fond
Organisationsnummer:102015-9925
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS