ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är – att verka för ekonomisk trygghet till Stiftarens maka Lotte Vagner, Stiftarens avkomlingar i rakt nedstigande led och Stiftarens bröder, nedan tillsammans kallade ”Destinatärerna”,- att stödja verksamheter som Stiftarens barn har ett väsentligt ekonomiskt intresse i,- att gynna Destinatärerna genom att till exempel anskaffa fastigheter och lägenheter för fritidsändamål för en eller flera av dessa personers nyttjande,- att bestrida kostnader för familjeresor, studier i utlandet och därmed jämförbara aktiviteter för Destinatärerna och deras avkomma samt- att finansiellt stödja forskning kring bekämpning av sjukdomar, att lämna finansiellt stöd till bekämpning av sjukdomar och att lämna finansiellt stöd till aktiviteter som styrelsen anser är hänförliga till nu nämnda ändamål.Stiftelsen ska kunna generera medel genom att, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom följande områden: management, rådgivning, finansiell verksamhet, kapitalplaceringar, inklusive innehav av och handel med värdepapper och finansiella instrument, industri, life science, service, transport, handel, inklusive detaljhandel, IT, spel, fastigheter samt rese-, restaurang- och hotellverksamhet liksom därmed förenliga verksamheter.Stiftelsen ska främja sina ändamål genom utdelning av avkastning och/eller genom användning av Stiftelsens kapital i enlighet med styrelsens beslut. Främjandet ska ske genom donationer och, i den mån det anges i dessa stadgar, även genom beviljande av krediter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjestiftelsen Ole Vagner
Organisationsnummer:802423-4190
Adress:
  • Crowe Horwath
  • Storgatan 1
  • 343 32 Älmhult
Telefonnummer:0476-171 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS