ÄNDAMÅL

Mom. 1 Stiftelsen skall i första hand hava till ändamål att i enlighet med vad nedan sägs bereda årlig pension åt i mom. 2 angivna personer, vilka vid understödsföreningens upplösning voro medlemmar av nämnda förening (Skomakaremästareföreningens i Stockholms understödsförening) eller hustrur till dylika medlemmar eller ock änkor efter redan avlidna medlemmar i föreningen. I den mån dessa pensioner upphöra att utgå eller eljest medel därtill finns tillgängliga, skall stiftelsen hava till uppgift att efter prövning i varje fall lämna understöd och begravningshjälp åt behövande, äldre skomakaremästare, som i Stockholm utövat handskomakeriyrket (beställningsskomakeri) ävensom dessa änkor. Sedan dessa ändamål skäligen tillgodosetts, må stiftelsens medel efter sorgfällig prövning användas till understödjande av verksamhet till hantverksyrkenas förkovran och därvid i första hand till understödjande av lärlingsutbildning inom det hantverksmässigt bedrivna beställningsskomakeriet.
Mom. 2 De i mom 1 åsyftade personer, åt vilka stiftelsen skall hava att bereda årlig pension, äro följande:
a) Medlemmar av Skomakaremästareföreningen och deras hustrur: Här ej redovisade – samtliga avlidna.
b) Änkor efter avlidna medlemmar: Här ej redovisade – samtliga avlidna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:f.d. Skomakareämbetets Pensions- och understödsstiftelse
Organisationsnummer:802003-0675
Adress:
  • Vasagatan 46
  • 111 20 Stockholm
Telefonnummer:08-4427840
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS