ÄNDAMÅL

Enligt testamentet skall kvarlåtenskapen sedan vissa legat utgått, överlämnas till Svenska Handelsbankens notariatavdelning i Östersund för förvaltning. 1. Fonden skall hållas placerad i de bästa, mot inflation såvitt möjligt skyddade värden, vilka giva avkastning. Denna skall efter ansökan, på sätt och under villkor som här nedan stadgas, årligen användas för att bereda studiehjälp åt ett lämpligt antal mindre bemedlade manliga eller kvinnliga studerande ungdomar i Jämtland. Denna hjälp skall ha till syfte i första hand att underlätta mottagarens möjlighet att bekosta sina resor till och från skolstaden samt därjämte, i mån av tillgång på medel, även hans eller hennes vistelse där. Med ”skolstaden” menas varje ort inom landskapet Jämtland, där sådan läroanstalt finnes, där det nu eller framledes är möjligt att avlägga studentexamen eller avgångsexamen från tekniska läroverket, eller annan därmed likställd examen. 2. I övrigt skola följande villkor gälla för erhållande av studiehjälp ur fonden: Att studeranden själv är född och bor i landskapet; att åtminstone en av hans föräldrar jämväl är eller var född i Jämtland; att studeranden är inskriven såsom elev i någon av de läroanstalter, som här ovan bestämts; att han eller hon bor så långt från skolstaden att resekostnaden utgör en icke betydelselös utgift i förhållande till övriga kostnader för studierna. – Meningen är att anslag ur fonden skall bli och även kännas som en god hjälp för en därav förtjänt studerande. 3. Understöd ur fonden skall utdelas årligen för ett läsår i sänder och avkastningen får icke fonderas. Samma sökanden kan erhålla understöd flera läsår efter varandra fram till examen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse
Organisationsnummer:893201-4908
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 663
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-16 79 00
E-post:anni25@handelsbanken.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 910 939 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS