ÄNDAMÅL

Vad som återstår av min egendom, sedan förestående legater utgått och alla utgifter för boet blivit betalda, skall användas till grundläggande av ett hem, vilket under benämning Fredrique Wohlfasts stiftelse” skall ha till ändamål att åt fader- och moderlösa barn samt även sådana barn, vilka äro i saknad av omvårdnad, bereda kristlig uppfostran och omsorgsfull handledning, i syfte att dana dem till dugliga, praktiska och framför allt redbara människor. Jag överlämnar förvaltningen av denna behållning i boet åt herrar stadsfullmäktige härstädes, med uttryckt önskan att denna myndighet ville, så snart möjligt är, förverkliga denna min tanke, även om inrättningen komme till en början att få en ringa utsträckning.Därest emot förmodan herrar stadsfullmäktige icke skulle vilja för nu uppgivna ändamål till förvaltning emottaga den i detta mom. omförmälda behållningen av min egendom, förordnar jag, att ifrågavarande behållning skall överlämnas till handelsföreningens herrar fullmäktige och av dem förvaltas såsom en stående fond under benämning ”Fredrique Wohlfarts donation”, därav årliga räntor skall såsom understöd tilldelas verkligt behövande, aktningsvärda personer inom samhället att till dem under deras livstid utgå med högst 100 kronor om året till varje understödstagare; och äga handelsföreningens herrar fullmäktige utse dem, som böra komma i åtagande av dylikt understöd”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse
Organisationsnummer:857201-9472
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 452 197 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS