ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja entreprenörskap huvudsakligen genom forskning och utbildning. Stiftelsen kan även främja annan forskning och utbildning, främst inom teknik och ekonomi.Stiftelsen ska i första hand gynna forskning och utbildning inom Västra Götalandsregionen. Verksamhet som är förlagd till Stenungsundsområdet ska särskilt prioriteras.Stiftelsens ändamål är också att äga aktier i Hogia AB eller det bolag som kommer i dess ställe i den omfattning som styrelsen bestämmer och med beaktande av vad som föreskrivs nedan i §6 stiftelsens stadgar. Styrelsen ska, vid utövandet av sitt inflytande i bolaget, vara en aktiv ägare särskilt vad gäller att utse styrelseledamöter och VD i bolaget. Den skall verka för att det säkerställs att de personer som väljs har den kunskap, kompetens och erfarenhet som gör att de kan bidra aktivt till att bolaget fortsätter att utvecklas i enlighet med de värderingar som Bert-Inge Hogsved gett uttryck för och som gällt i bolaget sedan det grundades.Den löpande avkastningen på stiftelsens kapital får användas till främjande av ändamålen. Med löpande avkastning avses räntor och utdelningar. Styrelsen har möjlighet att besluta om att även en viss del av kapitalet får användas till att främja ändamålet dock inte det kapital som tillförs stiftelsen i samband med bildandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bert-Inge och Åse Hogsveds Stiftelse
Organisationsnummer:802481-3282
Adress:
  • Hogia
  • Hakenäs 101
  • 444 47 Stenungsund
Telefonnummer:031-62 18 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS