ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning avseende sjukdomar.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att bevilja anslag, efter sedvanligt ansökningsförfarande, till de som utövar vetenskaplig forskning avseende sjukdomar,enligt vad som i dessa stadgar sägs. Anslag får – efter sedvanligt ansökningsförfarande – tilldelas en eller flera personer som bedriver vetenskaplig forskning, avseende sjukdomar, i första hand till personer verksamma vid Borås lasarett, i andra hand till personer verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.Styrelsen beslutar i varje enskilt fall om anslagsbelopp. En ansökan får bifallas helt eller delvis. Beviljade anslag skall i genomsnitt motsvara nio tiondelar (9/10) av den under närmast föregående år erhållen nettoavkastningen – efter avdrag för Stiftelsens kostnader, ev skatter mm. Resterande avkastning – en tiondel (1/10) – skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alice Swenzons stiftelse för vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:854601-0409
Adress:
  • Anders Larsson
  • Ekdungsvägen 39
  • 441 44 Alingsås
Telefonnummer:033-248043
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 576 607 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS