ÄNDAMÅL

Att främja dels den svenska medicinska vetenskapliga forskningen och undervisningen, dels barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, dels vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. För den skull har förvaltaren att av den årliga nettoavkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, påföljande år utdela en tredjedel därav till envar av följande sammanslutningar och församling, nämligen till Svenska Läkarsällskapet, Svenska militärläkareföreningen och Brännkyrka församling till dess kyrkoherdes disposition. Dessa tre legatarier skola, var och en inom sitt verksamhetsområde, använda sin andel av avkastningen till nytta eller understöd inom ramen för fondens här ovan angivna ändamål. Kyrkoherden torde huvudsakligen komma att befrämja hjälpverksamhet med de medel, som ställas till förfogande, men de två läkarsammanslutningarna kunna använda dem för vilket av de nämnda ändamålen som helst eller för flera samma år. Jag har avsiktligt velat göra gränserna för användningen av medlen så vida som möjligt, på det att de skola komma till gagn där de bäst behövas. Dessutom kunna ändrade förhållanden i framtiden göra en snävare gränsdragning olämplig. Jag avser därmed särskilt en sannolik ökning eller förändring i statlig eller kommunal verksamhet och vill betona att legat icke skall komma sådana ändamål till godo, som eljest hade främjats med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Adolf Drougges Stiftelse
Organisationsnummer:802007-6561
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS