ÄNDAMÅL

2. Tillgängliga räntemedel skola användas till underhåll af de fjärdingsvägsstolpar, som af ålder finnas resta inom börstils socken vid landsvägarna Upsala-Östhammar och Stockholm-Gefle samt från den senare utgående landsvägen till Öregrund.3. Då det är att förmoda, att sedan under de närmaste åren samtliga fjärdingsvägsstolpar inom Börstils socken blifvit eftersedda räntemedlen under en längre tidsperiod ej behöfva tagas i anspråk, skall erbjudande göras till vederbörande i Hökhufvuds socken om bekostande af underhåll af de inom sistnämnda socken vid Upsalavägen befintliga fjärdingsvägsstolpar och därefter till vederbörande i Hargs socken beträffande i denna socken vid Stockholmsvägen befintliga fjärdingsstolpar.4. Räntemedel som ej behöfva tas i anspråk för i punkterna 2 och 3 omnämnda underhåll tilläggas fonden och föras räntebärande.5. Därest genom lag eller myndigheternas förordnande fjärdingsvägsstolparnas borttagande påbjudes skall ansökan om dispens för de inom Börstils socken befintliga till vederbörligt forum ingifvas och få kostnaderna, härför betalas af fonden. Dock får under inga förhållanden fonden nedbringas under 1 000 kronor och är det min lifliga förhoppning, att för dylik dispensansökans fullföljande till äfventyrs felande belopp tillskjutas af någon Börstilsbo.6. Skulle mot förmodan ändock i punkt 5 föreskrifterna åtgärder vidtagits fjärdingsstolparnas aflägsnande behöfva utföras skall Väghållningsdistriktet erbjuda Östhammars stad få öfvertaga och på lämpligt ställe inom staden resa den nu vid Sandgropen befintliga fjärdingsvägsstolpen. En af de öfriga flyttas med anlitande af fondens räntemedel till folkskolan vid Börstils kyrka och fonden öfverlämnas till Börstils skolråd att under i punkt 1 angifna benämning förvaltas och årliga ränta användas till främjande af hembygdsundervisningen i folkskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Claes Schrams fond
Organisationsnummer:802407-4562
Adress:
  • Riksantikvarie
  • Box5405
  • 114 84 Stockholm
Telefonnummer:08-51918000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS