ÄNDAMÅL

Årliga räntan skall användas till stipendier åt flitige och välartade lärjungar, vilka därest ett realgymnasium kommer till stånd härstädes, efter att hava vid gymnasiet avlagt studentexamen, för fortsättande av sina studier övergå till handelshögskola, teknisk högskola eller universitet- med företrädesrätt dock för sådana lärjungar, som tillhöra Eskilstuna stad, Av stipendierna vilkas innehavare utses av läroverkets rektor och lärare, skall ett utgå med ett belopp av trehundra (300:-) kronor samt de övriga med belopp som kollegiet äger vid stipendiernas utdelande bestämma, dock att intet stipendium bör understiga etthundra (100:-) kronor. Det här ovan till 300 kronor bestämda stipendiet får innehavas under två år såvitt innehavaren därunder fortfar att idka studier vid handelshögskolan, teknisk högskola eller universitet och i övrigt fortfarande uppfyller förutsättningarna för stipendiets erhållande, varemot de övriga stipendierna få innehavas endast under ett år och således årligen utdelas. Intill det kalenderår, varunder studentexamen första gången kommer att avläggas vid det här ovanantydda gymnasiet, skall räntan å berörda 10.000:- kronor användas till ökande av själva kapitalet. Skulle emellertid vid ovan under mom. 1 angivna tidpunkt något gymnasium icke hava kommit till stånd här i staden eller efter dess inrättande komma att upphöra, skola ifrågavarande stipendier tilldelas lärjungar, som efter att hava genomgått Eskilstuna allmänna läroverk för gossar övergå till annan högre läroanstalt för fortsättande av sina studier, skolande för detta fall i tillämpliga delar gälla vad här ovan i övrigt föreskrivits angående dessa stipendier. Därest kollegiet av brist på tillräckligt väl kvalificerade kandidater för något år skulle anse, att ifrågavarande stipendiemedel eller någon del därav icke bör utdelas, skola även dessa sålunda ej disponerade medel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Herman och Anna Egnells stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802426-4510
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna kommun
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:91 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS