ÄNDAMÅL

Fondens medel må ej utlånas mot borgen. Av den årliga avkomsten därav skall, sedan så stor del av den årliga avkomsten, som motsvarar en procent av kapitalet, lagts till kapitalet, först till direktionen utgå ersättning för förvaltningen efter de grunder, som i allmänhet gälla för direktionens förvaltning av testamenterade fonder. Den övriga avkomsten skall tillfalla doktorinnan Mathilda (Maud) Hemström, född von Engeström, så länge hon lever, och utgöra hennes enskilda egendom, som hon själv äger förvalta. Efter hennes frånfälle skall densamma användas till understöd åt bröstarvingar efter ovannämnda makar Tersmeden eller åt bröstarvingars änkor eller änklingar. Finnas ej sålunda understödsberättigade, må understöd tilldelas medlemmar av adliga ätten Tersmeden eller änkor eller änklingar efter sådana. Understöden utgå i form av uppfostringsbidrag, stipendier för studier vid högskola (universitet, militärhögskola, teknisk-, handels- eller skogshögskola) och pensioner.´ Varje understödsbelopp sättes till minst tvåtusen (2000) kronor efter riddarhusdirektionens prövning samt beviljas för tre år i sänder. Uppfostringsbidrag må utgå till 20 års ålder. Ansökning om understöd göres hos direktionen. Står val mellan flere sökande, bör i regel tillgodoses den gren, som utgår från Gabriel Eketrä och hans fru Stanislas Margaretha Tersmeden. Endast svensk medborgare skall kunna ifrågakomma till understöd ur den i nämnda paragraf omförmälda fond. Därest vid doktorinnan Maud Hemströms frånfälle hennes barn ej hunnit få uppfostran och utbildning, skola de äga ovillkorligt företräde till uppfostringsbidrag och stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Fredrik och Jacquette Elisabeth Tersmedens fond
Organisationsnummer:102016-1756
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS