ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att bidra till en minskad klimatpåverkan och en långsiktigt hållbar miljö. Stiftelsen ska för sitt ändamål förvärva, förvalta och utveckla varumärket WeDontHaveTime. Stiftelsen ska vidare förvärva och förvalta aktier i aktiebolaget WeDontHaveTime AB (publ), orgnaisationsnummer 551226-1994. Stiftelsen ska, oavsett i vilken takt förvärv av aktier enligt ovan sker, alltid eftersträva att inneha och bibehålla det bestämmende inflytandet över aktiebolaget så länge Stiftelsen är ägare av aktierna i bolaget. Stiftelsen får även avyttra aktier i ovan nämnda bolag under förutsättning att en enhällig och på en gång närvarande styrelse fattar beslut därom. I sådant fall ska Stiftelsen enbart främja de ändamål som framgår enligt nedan. Stiftelsen får vidare främja ändamål genom att lämna bidrag eller på annat sätt gynna individer och organisationer som – motverkar klimatkrisen eller annan mänsklig negativ påverkan på naturen, – verkar för biologisk mångfald och hållbara ekosystem, – verkar för att sprida information och utbilda om klimatkrisen, biologisk mångfal och hållbara ekosystem, – verkar som en särskilt god förebild med avseende på hållbarhet eller – genom sin verksamhet på annat sätt bidrar positivt till miljö- och klimatfrågor. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan verksamhet. Stiftelsen kan exempelvis investera, utveckla eller delta i verksamhet och projekt inom ramen för ändamålet. Stiftelsen får använda både intäkter, avkastning på kapital och kapital för att uppfylla ändamålet, men kapitalet får inte förbrukas i snabbare takt än att stiftelsen kan få en varaktighet om minst 5-7 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen WeDontHaveTime Foundation
Organisationsnummer:802481-2045
Adress:
  • Malmgårdsvägen 63
  • 11638 Stockholm
Telefonnummer:46709253455
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS