ÄNDAMÅL

Kammarkollegiet har genom beslut den 25 oktober 1978 medgivit samanläggning av donationsfonderna till en samfind. Beslutet innebär således: Att vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig, att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet, att den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna inom förutvarande Valbo kommun, beroende på antalet elever vid skolorna, att beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörde skolors lärarkollegier, att utdelning skall användas företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annan för eleverna gemensamt ändamål – förvärv av material eller andra saker att om något av fondens hela disponibla avkastning ej användes skall överskjutande belopp reserveras för utdelning under kommande år samt att avkastningen ej får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Valboskolornas Samfond
Organisationsnummer:885000-8791
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:734 800 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS