ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att disponibla medel skall användas efter beslut i varje särskilt fall av föreningens styrelse till a. vidmakthållande av de kulturhistoriska värdena hos byggnader och ägor tillhörande gården Bredkvie 1:18 i Fide socken i enlighet med de skyddsföreskrifter, som kan komma att utfärdas av Länsstyrelsen i Gotlands län i samband med gårdens byggnadsminnesförklaring; b. anordnande av en permanent utställning i Gotlands Fornsal eller i ett framtida museum för modern konst i Visby av Tyra Lundgrens till Fornsalen donerade konstnärliga verk innefattande även vård och underhåll av desamma; c. anordnande och drift av ett mindre museum med verk ur den till Fornsalen donerade konstsamlingen i därför avsedd lokal på gården Bredvike i den omfattning, som bestäms genom överenskommelse mellan Fornsalen och gårdens ägare; d. för Gotlands angelägna kulturella ändamål sedan ovanstående ändamål blivit tillgodosedda och ytterligare medel finnas tillgängliga. Därest icke alla disponibla medel under något år behöver användas skall överskottet tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tyra Lundgrens kulturfond
Organisationsnummer:834002-2188
Adress:
  • Föreningen Gotlands Fornvänner
  • Strandgatan 14
  • 621 56 VISBY
Telefonnummer:0498-292700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS