ÄNDAMÅL

Den årliga ränteafkastningen skall användas för främjandet af nedannämnda ändamål: I första rummet: till hjälp åt fattiga och mindre bemedlade sjuka, som måste intagas på sjukhem eller lungsotssanatorier, undergå kostsammare operationer eller eljest är i behof af intensivare läkarevård; I andra rummet: till hjälp åt aktningsvärda ålderstigna fattiga tjänare, företrädesvis sådana, som varit anställda i Juhlinska familjens tjänst; I tredje rummet: Om fondens afkastning tillåter och det efter moget öfvervägande skulle befinnas önskligt och nyttigt, får af ränta äfven användas till hjälp åt aktningsvärda mindre bemedlade personer, som ej hysa socialistiska åskådningar, hvilka skaffat sig eget hem med full äganderätt inom Warnums socken och för den skull upptagit lån, för att åtminstone delvis betala ränta och eventull amortering å för det egna hemmets anskaffande upptagna lån, därest låntagarne bevisligen därtill saknar tillgång eller möjlighet att betalningen själf fullgöra; I fjärde rummet: Om så skulle befinnas behöfligt och nyttigt, till hjälp åt någon eller några välartade fattiga ynglingar inom Warnums socken, som visat sig äga håg och fallenhet för modernäringen jordbruket, att på ett praktiskt och lämpligt sätt inhämta kunskaper i lantbrukets skötsel med därtill hörande verksamhet; I femte rummet: Om möjligen efter tillgodoseendet af förenämnda ändamål, behållningen af årsinkomsterna uppstår, får uppkommet öfverskott, därest det icke lägges till kapitalet, användas till andra för kommunen nödvändiga och allmännyttiga ändamål, dock aldrig att därmed minska skatter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Juhlins donationsfond
Organisationsnummer:873600-3453
Adress:
  • Kristinehamns kommunkontor, Ek
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 509 563 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS