ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att lämna understöd åt behövande personer, företrädesvis sådana, som äro eller varit innehavare av eller anställda hos fondkommisionsfirma, som är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen. Understöd kan beviljas sådana personeräven om vederbörande firma ej längre är medlem av föreningen. Ävenledes kan understöd tillerkännas efterlevande efter i denna paragraf nämnda personer. Med fondkommisionsfirma avses enskild person, handelsbolag, aktiebolag eller bankaktiebolag, som erhållit tillstånd att idka fondkommissionsrörelse. Fonden har därjämte till ändamål att , i den mån till utdelning disponibla medel icke tagas i anspråk för ovan angivet ändamål, utdela bidrag och understöd till främjande av utbildning, vetenskaplig forskning och ekonomiska studier inom fondhandlareverksamheten och närstående områden. Som skäl för framställningen har följande anförts. Samhällsutvecklingen har medfört att destinatärskretsen blivit alltmer begränsad, till följd varav endast av fondens avkastning kan utnyttjas för understöd. På grund härav bör fondens ändamål kompletteras på föreslaget sätt. Därmed kan fonden även framdeles bedriva en meningsfull verksamhet, samtidigt som stiftarens ursprungliga intentioner respekteras på långt är möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond
Organisationsnummer:802007-6850
Adress:
  • Box 1426
  • 111 84 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-56260700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS