ÄNDAMÅL

Direktionen har att genom förfrågningar hos akademiska eller andra lärjungar, som äro stadigvarande bosatta i Sverige, fyllt 12 men ej 21 år samt visat särskilt intresse för naturvetenskaperna. Dessa lärjungar skola, i den mån tillgänglig avkastning av fonden förslår, genom stipendier, hjälp till deras familjer eller på annat lämpligt sätt stödjas så, att de bliva i stånd att väsentligen ägna sig åt naturvetenskapliga studier. Därest och när det visar sig, att någon, som erhåller stöd, stadigvarande lämnat Sverige eller ej lämpar sig för naturvetenskapliga studier eller upphört därmed eller ej vid uppnådda 25 år visat något praktiskt resultat av sin utbildning, må vidare stöd ej lämnas. Med naturvetenskapliga studier och naturvetenskapligforskning avses i detta donationsbrev i första hand vetenskap, studier och forskning, som innefattar klarläggande av det organiska livets uppkomst och av arvsanlagens ledande från generation till generation eller därmed i samband stående spörsmål. Stöd må lämnas även utan ansökning men första gången efter förhandling med den, som har vårdnaden om den, för vilken stöd är påtänkt. Finner direktionen, att tillgängliga medel, på grund av svårighet att finna lämpliga lärjungar, icke helt eller ej alls böra användas till studiestöd, må medel, som ej tagas i anspråk härför, användas för att på annat sätt stödja naturvetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning
Organisationsnummer:802005-4022
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS