ÄNDAMÅL

Att verka för släktens sammanhållning och att bispringa dem af släkten, som däraf komma i behof.Intill dess fonden vuxit till tiotusen kronor bör dess afkastning ej tagas i anspråk. Sedermera böra endast tre fjärdedelar användas för föreningens utgifter och en fjärdel läggas till kapitalet.Styrelsen profvar och afgör, där ej släktmöte i särskildt fall annorlunda beslutat, frågor om medlens användning, nämligen till uppfostringshjälp åt uppväxande ungdom, understöd åt sjuka och åldriga personer som tillhöra eller tillhört släkten, eller annat för släkten eller någon af nyssnämnda personer gagneligt syfte.Skulle friherrliga ätten Stjerstedt utgå, tillfalla samtliga tillgångar Riddarhuset , att användas till understöd åt medlemmar af andra släkter, med företräde för dem, som styrka sig härstamma från nämnda ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjernstedtska släktfonden
Organisationsnummer:802003-2317
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS