ÄNDAMÅL

I likhet med vad som stadgats för fond Stödfond för Lundellska skolan skall styrelsen, innan fondens avkastning får disponeras, reducera detta belop med föreskriven avsättning till kapitalet. På prefektens förslag kan viss del av fondens avkastning ett eller flera år avsättas för att därefter möjliggöra ett större inköp eller mer kostnadskrävande arbete till institutionens gagn. återstående belopp ställs till prefektens förfogande att efter kollegiets hörande användas till något för institutionen angeläget ändamål, vartill myndigheters anslag ej förslår. Största vikt skall härvid läggas vid anskaffning av sådana hjälpmedel, som kan bidraga till att föra utbildningen inom det husliga området framåt. Som exempel kan här nämnas inköp av större maskinell utrustning, installerande och utnyttjande av nya hjälpmedel lisom utprovande av sådana. Om Fackskolans elevförbund även i fortsättningen kommer att anordna fortbildningskurser, s.k. studievecka, för från institutionen utexaminerade lärare m.fl. bör anslag härför liksom hittills på begäran utgå från fonden. Undantagsvis kan från fonden utgå bidrag till lärares studieresa eller vidareutbildning, som anses vara till direkt gagn för institutionen och är av sådan omfattning att övriga stipendier ej täcker omkostnaderna eller till högtidlighållande av någon för institutionen betydelsefullare tilldragelse. Skulle nu icke förutsedda omständigheter motivera ianspråktagande av ett större engångsbelopp för särskilt betydelsefulla åtgärder till institutionens fromma, t.ex. för utgivande av fortsättning på Fackskolans (institutionens) historia eller vid en inflyttning i nya lokaler, äger stiftelsen stryelse av fondkapitalet utnyttja sammanlagt högst 100 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stödfond för Institutionen för kostvetenskap
Organisationsnummer:802478-0556
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelseadministration T644
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-6201577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS