ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning för påföljande år.Disponibel avkastning av samfonden skall användas för patienter vid samtliga landstings sjukvårdsinrättningar, varvid i första hand patienter med lungsjukdomar skall komma i fråga.Avkastningen av samfonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patient för sjukvårdskostnad, användasa) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämradb) till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande för inköp och utveckling av ortopediska hjälpmedeld) till bestridande för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov ave) till täckande av kostnad för konvalecentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekostaf) trivselbefrämjande åtgärder för patienterg) som bidragför olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering och aktivering av långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö.Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen St Ekebergs sanatoriums samfond för patienter inom Landstinget Skaraborg
Organisationsnummer:866000-9674
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 593 190 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS