ÄNDAMÅL

Stiftelsen har ett trefaldigt ändamål: 1. Att genom förståndig uppfostran av ungdomar motverka fåfänga, lättja och oduglighet och i stället inplanta allvarlig gudsfruktan, rena seder, flit och arbetssamhet samt duglighet i allehanda inom hemmet förekommande förrättningar, allt med avsikt att främja de ungas utbildning till dugliga och aktningsvärda medborgare. 2. Att understödja mindre bemedlade, aktningsvärda mödrar – vare sig änkor, ”olyckliga hustrur” eller ensamma mödrar -som genom klokhet och strävsamhet söka väl uppfostra sina barn. 3. Att likaledes understödja åldersstigna eller sjukliga tjänare, som utmärkt sig för långvarig tjänst på samma ställe – vare sig i enskilda hem eller i annan tjänst – och sedan icke utan bekymmer kunna försörja sig. Den för ändamål 1 benämnes ”Uppfostringsfonden” samt de för ändamål 2 och 3 benämnes för ”Understödsfonden”. Årligen skall minst 10% läggas till kapitalet, varvid 8% lägges till Uppfostringsfondens kapital och 2% lägges till Understödsfondens kapital. Mottagare av bidrag ur Understödsfonden skall utses inom Skara stift med någon förmånsrätt för Hassle pastorat. Ändamålet med Uppfostringsfonden kan tillgodoses därigenom, att styrelsen själv eller i samverkan anordnar kurser i husligt arbete för ungdomar från Skara stift, varvid minst fyra ungdomar skall erhålla fri undervisning eller och därigenom, att styrelsen utbetalar inackorderings- och studiebidrag till elever, vilka gå i tidsenlig skola med huslig utbildning, eller till elever, vilka erhållit huslig grundutbildning, och som gå i annan skola, som är i överensstämmelse med andemeningen i reglementets första paragraf För kurser, som styrelsen själv anordnar, uppgör styrelsen undervisningsplaner och övriga bestämmelser, i den mån ej kursverksamheten regleras av andra skolmyndigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostringsfond och understödsfond för aktningsvärda mödrar och tjänare
Organisationsnummer:866000-3883
Adress:
  • Eric Magnusson
  • Berga Pilagården 1
  • 542 92 Mariestad
Telefonnummer:070-5606773
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:867 825 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS