ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skydda, bevara, vårda, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att stimulera det rörliga friluftslivet, dels inom markområden stiftelsen äger, dels genom bidrag till liknande åtgärder i övrigt. Stiftelsen skall trygga tillgången till skogs- och naturmark med hög tillgänglighet för allmänheten och ge möjligheter till skogsbruk med ekologisk inriktning med stor hänsyn till miljö, naturvård, kulturmiljövård, viltvård samt rekreation och friluftsliv. I synnerhet skall tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och vattendrag uppmärksammas. Folkhälsoperspektivet skall särskilt beaktas i verksamheten. Inom stiftelsens skogsområden skall de för landskapet naturliga trädslagen – i första hand ädellövsträdslagen såsom bok, ek, ask, lind och lönn – gynnas, när ny skog etableras. Landskapets särart samt olika landskapstyper i Skåne skall värnas, vid behov återskapas, restaureras och vårdas, bl a områden som är viktiga för den biologiska mångfalden, ur kulturhistorisk synpunkt, för landskapsbilden samt för rekreation och friluftsliv. Målsättningen är också att medverka till att en sammanhängande grönstruktur kan utvecklas i landskapet. Att skapa möjligheter till friluftsliv för barn och ungdomar samt för andra grupper i samhället som av olika skäl har små möjligheter till att kunna utöva friluftsliv är en viktig uppgift för stiftelsen. Stiftelsen skall hålla skogsmark tillgänglig och främja undervisning för barn och ungdomar i frågor rörande natur- och kulturmiljövård och skogsfrågor. Information och utbildning rörande miljön i allmänhet och i synnerhet beträffande naturvård och kulturmiljövård samt rekretion och dess betydelse för folkhälsan bör uppmärksammas. Avkastningen samt medel som tillförs stiftelsen skall i första hand användas till ovannämnda ändamål. Även vetenskaplig forskning rörande frågor av betydelse för den skånska naturvården och kulturmiljön samt för rekreation, friluftsliv och folkhälsa skall främjas. Skogsmarkens virkesproducerande förmåga skall långsiktigt tas till vara och bibehållas i syfte att erhålla en god och uthållig ekonomisk avkastning. För att nå ut till den breda allmänheten är information och kunskapsspridning om stiftelsens naturområden, andra värdefulla områden i Skåne, men även om det skånska landskapet i allmänhet något som särskilt skall beaktas i verksamheten. Natur- och friluftsliv och dess betydelse för folkhälsan och möjligheter till rehabilitering av människor som har behov av detta är också frågor som bör uppmärskammas i stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skånska Landskap
Organisationsnummer:802424-6889
Adress:
  • Nya Torg 11
  • 24330 Höör
Telefonnummer:044-309 39 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS