ÄNDAMÅL

Att till sakkunnigt och tidsenligt anordnade sjukvårdsanstalter för sinnessjuka kvinnor bevilja större eller mindre engångsanslag – utan ovillkorlig återbetalningsskyldighet men under erforderliga garantier – för att bereda där intagna sinnessjuka möjlighet att på egen bekostnad eller utöver den vård, som kan av dem själva ersättas, erhålla en bekvämlighet, ett lugn och en trevnad, som motsvara deras och deras anhörigas vanor och rimliga anspråk, samt därigenom kunna bidraga till sjukdomens övervinnande eller till lindring i deras lidande. Även nervsjuka kvinnor, må, om sådant befinnes lämpligt, komma i åtnjutande av ifrågavarande förmåner, i den mån anordningen inom anstalten så medgiver. Vid anslagens beviljande böra de sjukvårdsanstalter särskilt komma i fråga, som äro inrättade för att upptaga de sinnessjuka redan vid sjukdomens utbrott, varigenom ökad utsikt kan vinnas för deras tillfrisknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Söderström Königska Sjukhemmet
Organisationsnummer:802003-3646
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS