ÄNDAMÅL

Samstiftelse bildad enligt Kammarkollegiets beslut 1989-09-09:Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får efter beslut av skolstyrelsen användas för elever vid gymnasieskolorna i Karlstads kommun. Den för utdelning disponibla avkastningen används företrädesvis för stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i visst ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, förvärv av materiel eller andra saker. Utdelning får endst ske för sådana ändamål eller behov, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för gymnasieskolan
Organisationsnummer:873202-3273
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:992 018 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

En tiondel (1/10) av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Om samfondens avkastning under något år inte helt kan användas för vederbörligt ändamål, må den ej ianspråktagna delen utdelas under något av de följande åren. Den för utdelning disponibla avkastningen användas enligt beslut av skolstyrelsen efterhörande av rektor och kolegium vid berörd skola till förmån för elever vid gymnasieskolan företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda ochberömdvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) stipendier för fortsatt utbildning efter genomgången gymnasieskola d) hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom och utomlands e) studiebesök, skolresor, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) elevrådets verksamhet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för Gymnasieskolan
Organisationsnummer:815600-7265
Adress:
  • Södertälje Kommun Kommunledningskontoret/redovisning
  • 151 89 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55021234
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS