ÄNDAMÅL

Af den årliga räntan skall efter afdrag af Riddarhuset tillkommande förvaltningsbidrag beräknadt efter fondens behållning bildas tre lika stora stipendier eller pensioner. Stipendierna skola utgå till behöfvande ynglingar eller flickor tillhörande adliga ätter N:o 102 Oxelhufwud att af dem uppbäras från fyllda fjorton till fyllda tjugofem år dock med villkor att de under större delen af denna tid idka studier vid offentlig eller dermed jemförlig läroanstalt. Skulle ingen behörig af Oxelhufwudska ätten till dessa stipendier sig anmäla, skola i stället för stipendier, pensioner från fonden utgå till Fröknar eller Enkor som bära eller burit Oxenhufwudska namnet och hvilka uppnått en ålder af fyrtio år, samt äro mindre bemedlade med företräde för de äldsta. Därest ej någon finnes af ätten, som är berättigad till åtnjutande af stipendier eller pensioner, skola räntorna utgå som stipendier och tilldelas andra behöfvande ynglingar och flickor rillhörande före den 6 juni 1809 adlade och å svenska Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för dem som härstamma från eller äro befryndade med ätten Oxehufwud. Angående ålder och studier gäller äfven för dessa stipendier hvad som i mom. b. stadgas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oxenhufvudska Fonden
Organisationsnummer:802007-9490
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS