ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall, sedan en femtedel lagts till kapitalet, återstående delen utgå som stipendium till en eller flera för sin utbildning – praktisk eller teoretisk – intresserade och ambitiösa elever, som anses vara i behov av hjälp med kostnaderna för sin utbildning. För detta ändamål skall följande gälla: a) Skolstyrelsen skall årligen i mars månad anmoda 6 (sex) rektorer i grundskolan och 4 (fyra) rektorer i gymnasieskolan att efter samråd med resp lärarkollegium vardera föreslå två eller tre elever till erhållande av stipendium. Varje förslag skall motiveras. Skolstyrelsen fastställer dag, då förslagen skall vara inlämnade.. b) Skolstyrelsen skall efter granskning av de inkomna förslagen fastställa hur många och hur stora stipendier som skall utdelas. c) Skolstyrelsen tillser, att rätten att föreslå stipendiater cirkulerar mellan stadens rektorsområden, så att samtliga får tillfälle föreslå elever. d) Skulle Skolstyrelsen finna, att antalet stipendieförslag bör minskas eller utökas, står det Skolstyrelsen fritt att så göra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Em. Olssons stipendiefond
Organisationsnummer:857500-4992
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 201 402 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS