ÄNDAMÅL

Behållna årliga afkomsten skall, efter det fonden vare sig genom egen tillväxt eller på annat sätt kommit att uppgå till minst Femtusen (5,000) kronor, genom Riddarhusdirektionens försorg användas så, att först och främst en femtedel af denna afkomst årligen lägges till fondens kapital för att förstärka detta och derefter återstoden af samma afkomst i januari månad hvart år tillställes den till lefnadsåldern äldste, i Sverige bosatte hufvudmannen för någon af de å Svenska Riddarhuset introducerade Nordenskiöldska ätterna för att derefter af denne hufvudman i samråd med öfrige, till myndig ålder komne hufvudmän såsom understöd tilldelas från Nordenskiöldsk ätt på fäderne eller möderne härstammande person eller personer, som deraf anses vara i behof. Understöd från fonden må icke tilldelas samma person mera än för ett år i sender, så framt flera personer pröfvas vara i behof af sådant understöd. Skulle de Nordenskiöldska ätterna utslockna å svärdssidan, skall ifrågavarande understöd utdelas af Riddarhusdirektionen. Derest samtliga ätterna Nordenskiöld skulle helt och hållet utslockna, tillfalla fonden då tillhöriga medel Svenska Riddarhuset att efter Dess Direktions bepröfvande användas till understöd åt medlemmar af Ridderskapet och Adeln tillhörande, å Svenska Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för dem, som kunna styrka sig härstamma från medlem af Nordenskiöldsk ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordenskiöldska understödsfonden
Organisationsnummer:802002-4561
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS