ÄNDAMÅL

Att fortsätta den av mig Johan Hansson under firma Natur & Kultur J. Hansson bedrivna verksamheten samt att med hjälp av de medel, som unna komma att stå till stiftelsens disposition genom denna verksamhet, bidraga till och verka för nedan omnämnda kulturella och allmännyttiga ändamål, ävensom för främjande av andra ideella syften. I första hand skall stiftelsen utgiva större och mindre böcker, vilka ha till syfte att främja landets näringsliv och kulturella utveckling jämte allmänbildningen överhuvud inom ämnesområdena psykologi, pedagogik, filosofi moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik m.fl. Den ekonomiska vinst, som kan uppstå på utgivandet av sådana verk till utförsäljningspriser, kalkylerade enligt inom bokförlagsrörelse gängse principer, skall användas till utgivning av andra böcker till reducerade priser för att åstadkomma större spridning av desamma och erbjuda möjlighet även för mindre bemedlade att förvärva dem. Sådana böcker skola genom sitt innehåll bland annat motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet. De skola sålunda verka för världsmoral, mellanfolkligt samförstånd, världsfederation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta etc. Förutom till detta ändamål kunna stiftelsens medel användas för bidrag utöver statliga sådana till utgivande av doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga verk. Stiftelsen må vidare utbetala understöd till behövande vetenskapliga forskare ur stiftelsens vinstmedel. En grundprincip för stiftelsens utgivarverksamhet skall vara, att ingen bok bör utgivas, som ej är värd att inbindas. I regel kunna därför bridgehandböcker och kriminalromaner ej komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Natur och Kultur
Organisationsnummer:802000-3813
Adress:
  • Box 27323
  • 10254 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4538600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS