ÄNDAMÅL

Att, i öfverensstämmelse med detta reglemente,1:o) bereda tillgång till bevarande, vård, underhåll och förkofran af här nedan omnämnda MurrayŽska släkten rörande taflor, fotografier, bref, mobilier och andra minnessaker;2:o) i den ordning i 7 § stadgas lämna understöd för studier och utbildning åt medlemmar och ättlingar af MurrayŽska släkten, hvilka däraf äro i behof;3:o) därest tillgångarna i framtiden sådant medgifva i enahanda ordning lämna understöd åt medlemmar och ättlingar af samma släkt, hvilka genom olyckor, sjukdom eller annan oförvållad oförmåga kommit i sådan ställning, att de däraf äro i behof samt i öfrigt genom sitt uppförande gjort sig däraf förtjänte.Ränteafkastningen af fonden skall oafkortad läggas till kapitalet intill dess detsamma sålunda eller genom tillkomna gåfvor vuxit till ett belopp af femtiotusen (50,000) kronor. Efter denna tidpunkt skall årligen minst 1/3 utaf räntan läggas till kapitalet till dess fonden genom tillagda räntor och gåfvor nått en storlek af trehundratuseen (300,000) kronor. Sedermera må, där behof föreligger, fondens hela afkastning utdelas för afsedda ändamål.För att komma i åtnjutande af de i 2 § punkt 2 och 3 omförmälta understöd erfordras att genom födsel eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna af släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem af samma släkt; dock må, därest sådant kan ske utan förfång för de berättigade anspråk som kunna tillkomma någon sådan släktmedlem samt särskila omständigheter sådant påkalla, understöd kunna tillerkännas jämväl medlem af den från Pastor Primarius Murray nedstammande tyska släkten Murray.Understöd enligt 2 § 3. punkten, hvilket undertstöd ej får utgå i form av pension, må icke tilldelas någon med högre belopp än 1/4-dels prisbasbelopp, där ej i något fall styrelsen enhälligt finner särskilda omständigheter påkalla större understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Murrayska Släktfonden
Organisationsnummer:815200-0991
Adress:
  • Karlsbodavägen 9
  • 168 67 Bromma
Telefonnummer:0708-720790
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS